Paunović: Novi memorandumi o saradnji sa NVO

Predsednica Saveta Vlade za praćenje UN preporuka Suzana Paunović potpisala je memorandume o saradnji sa nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima zaštite i unapređenja ljudskih prava, čime je formalizovana saradnja sa ukupno 12 nevladinih organizacija.

Radu Saveta priključilo se još četiri nevladine organizacije: Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom, Međunarodna mreža pomoći (IAN), Inicijativa za socijalna i ekonomska prava A11 i ASTRA. Svaka od organizacija se bavi u svojoj oblasti unapređenjem poštovanja ljudskih prava i prati sprovođenje domaćih propisa i javnih politika, kao i sprovođenje preporuka ugovornih tela i drugih mehanizama UN za ljudska prava.

Paunović je navela da Nacionalna organizacija Srbije broji više od 870.000 članova i da je za Savet posebno značajno jačanje saradnje sa ovom organizacijom u cilju sveobuhvatnijeg praćenja svih preporuka UN u oblasti prava osoba sa invaliditetom.

Međunarodna mreža pomoći je više od 20 godina posvećena pružanju pomoći izbeglicama, raseljenim licima i drugim ugroženim i marginalizovanim kategorijama stanovništva i žrtvama torture.

Inicijativa za socijalna i ekonomska prava A11 se bavi unapređenjem poštovanja ekonomskih i socijalnih prava, posebno marginalizovanih i diskriminisanih grupa.

ASTRA je dugogodišnji partner Vlade u borbi protiv svih oblika trgovine ljudima i eksploatacije, naročito ženama i decom, kao i efikasnom potragom za nestalom decom. ASTRA je takođe dala svoj doprinos prilikom izrade državnog izveštaja Srbije za Treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda.

Paunović je istakla značaj saradnje koju Savet ostvaruje sa organizacijama civilnog društva, naglasivši da je Savet koji je uspostavljen primer dobre prakse na šta je ukazao i veliki broj zemalja članica UN prilikom predstavljanja izveštaja u Ženevi u okviru trećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda.

Savet se zasniva na principu transparentnosti i inkluzivnosti, a to potvrđuje i činjenica da u njegovom radu učestvuju organizacije civilnog društva, međunarodne organizacije i nezavisna tela, ocenila je Paunović, dodajući da je cilj obezbeđenje kontinuiteta napretka u oblasti ljudskih prava.

Predstavnici nevladnih organizacija su istakli da proces potpisivanja memoranduma i učešće u Savetu vide kao dodatni vid jačanja saradnje u oblasti praćenja preporuka UN za ljudska prava i prostor za unapređenje rada u oblastima kojima se svaka od njih pojedinačno bavi.

Vladin Savet za praćenje primene preporuka UN za ljudska prava je jedinstvena platforma za dijalog vladinih i nevladinih aktera kada je u pitanju sprovođenje i praćenje sprovođenja međunarodnih obaveza u oblasti ljudskih prava. Od 2014. godine, kada je uspostavljen Savet, svih šest ugovornih tela UN pred kojima su razmatrani državni izveštaji, kao Saveta za ljudska prava UN kao najvažnije tela UN u oblasti ljudskih prava, pohvalile uspostavljanje i rad ovog mehanizma.