Konvencija o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka

Glavni dokument: 
Konvencije

Međunarodna Konvencija o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka

Međunarodna konvencija o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka UN je međunarodni instrument o ljudskim pravima legislativnog karaktera. Odredbama tog pakta utvrđena su incividualna i kolektivna  prava,  određene  mere  za nadzor nad njihovim poštovanjem i osnovan Komitet za prisilne nestanke Ujedinjenih Nacija koji nastoji da se ugovornice pridržavaju preuzetih obaveza.

Međunarodna konvencija o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka usvojena je i otvorena za potpisivanje, ratifikaciju i pristupanje Rezolucijom Generalne skupštine UN br. 61/177 od 6. februara 2007. godine.

Republika Srbija je potvrdila  Konvenciju  maja 2011. godine („Službeni glasniku RS - Međunarodni ugovori“, br. 1/2011) čime je između ostalog prihvatila obavezu da Komitetu za prisilne nestanke podnosi izveštaje o preduzetim merama i postignutom napretku u obezbeđivanju poštovanja prava priznatih u Konvenciji.

Shodno članu 19. Konvencije, države ugovornice se obavezuju da Komitetu za prisilne nestanke podnose izveštaje o merama koje su usvojile radi ostvarivanja prava priznatih u toj konvenciji, kao i o napretku ostvarenom u uživanju tih prava i to u roku od dve godine, od dana stupanja na snagu Konvencije za svaku zainteresovanu državu ugovornicu ponaosob, a potom, uvek kad Komitet to zatraži.

U skladu sa članom 30. Konvencije, ustanovljen je Zahtev za traganjem i nalaženjem nestalog lica, zahtev koji mogu kao hitnu stvar podneti Komitetu rođaci nestalog lica ili njihovi pravni zastupnici, njihovi branioci ili bilo koje lice koje oni ovlaste, kao i bilo koje lice koje ima legitimne interese, na osnovu kog Komitet može tražiti od odnosnih država ugovornica dostavljanje informacija u vezi sa situacijom lica koje se traži u roku koji odredi Komitet.

Zakon o potvrđivanju međunarodne konvencije o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka

 

Inicijalni izveštaj Republike Srbije o primeni Međunarodne konvencije o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici 8. oktobra 2013. godine, Inicijalni izveštaj o primeni Međunarodne konvencije o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka.

U skladu sa članom 29. Stav 1. Međunarodne konvencije o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka, Republika Srbija se obavezala da Komitetu za prisilne nestanke Ujednjenih nacija dostavlja izveštaje o merama preduzetim u cilju izvršavanja obveza preuzetih iz Konvencije, i to inicijalni izveštaj u roku od dve godine po stupanju na snagu.

Izveštaj je pripremljen u Kancelariji za ljudska i manjinska prava, u metodološkom i sadržajnom smislu u skladu sa smernicama Komiteta za prisilne nestanke. U izradi izveštaja bili su uključeni Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde i državne uprave, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Kancelarija za Kosovo i Metohiju, Republičko javno tužilaštvo, Tužilaštvo za ratne zločine, Vrhovni kasacioni sud, Apelacioni sudovi u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, Viši sud u Beogradu – Odeljenje za ratne zločine, Bezbednosno – informativna agencija, Vojnobezdnosna agencija, Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, Komisija za nestala lica, Republički zavod za statistiku i organizacije civilnog društva „Fond za humanitarno pravo“ i „Astra“.

Navedenim izveštajem Republika Srbija daje pregled mera koje je preudzela kako bi usaglasila nacionalno zakonodavstvo i politiku sa odredbama Konvencije, ostvarenih rezultata kao i uočenih problema i nedostataka u pristupu sprovđenja preuzetih obaveza.

Izveštaj j prosleđen Komitetu UN za prisilne nestanke.

Republika Srbija ratifikovala je Međunarodnu konvenciju o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka u aprilu 2011. godine („Službeni glasnik RS – Međuanrodni ugovori“, broj 1/2011).

Inicijalni izveštaj SRB

Inicijalni izveštaj ENG

Prilog 1 - Statistički podaci SRB

Prilog 1 - Statistički podaci ENG

Prilog 2 - Izveštaj Kancelarije za Kosovo i Metohiju SRB

Prilog 2 - Izveštaj Kancelarije za Kosovo i Metohiju ENG

 

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta za prisilne nestanke Ujedinjenih nacija u vezi sa Inicijalnim izveštajem Republike Srbije o primeni Međunarodne konvncije o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka

Komitet za prisilne nestanke je nakon preliminarnog razmatranja Inicijalnog izveštaja Republike Srbije o primeni Međunarodne konvencije o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka, u kontekstu informacija pribavljenih od civilnog sektora i specijalizovanih agencija Ujedinjenih nacija, pripremio listu dodatnih pitanja na osnovu kojih je Republika Srbija pripremila Odgovore koje je Vlada Republike Srbije usvojila u 15. januara 2015. godine.

Odgovori na dodatna pitanja Komiteta za prisilne nestnake Ujedinjenih nacija u vezi sa Inicijalnim izveštajem Republike Srbije o primeni Međunarodne konvencije o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka i druge relevantne informacije predstavljale su osnovu za interaktivni dijalog delegacije Republike Srbije sa članovima Komiteta za prisilne nestake na 8 zasedanju Komiteta,  4 i 5. februara 2015. godine u Ženevi.

Odgovori - srpska verzija

Odgovori - engleska verzija

 

Zaključna zapažanja Komiteta za prisilne nestanke u vezi sa Incijalnim izveštajem Republike Srbije o primeni Međunarodne konvencije o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka

Komitet  za prisilne nestanke je  u okviru  8. zasedanja na  135. sastanku održanom 12. februara 2015. godine usvojio Zaključna zapažanja u vezi sa Inicijalnim izveštajem Republike Srbije o primeni Međunarodne konvencije o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka

Zaključna zapažanja - srpska verzija

Zaključna zapažanja - engleska verzija

 

ODGOVORI O PRIMENI PREPORUKA IZ ZAKLJUČNIH ZAPAŽANJA KOMITETA ZA PRISILNE NESTANKE U VEZI SA INICIJALNIM IZVEŠTAJEM O PRIMENI MEĐUNARODNE KONVENCIJE O ZAŠTITI SVIH LICA OD PRISILNIH NESTANAKA KOJE SU SADRŽANE U STAVOVIMA 11, 14. I 28.
 
Vlada Republike Srbije je 27. aprila 2016. godine, shodno stavu 36. Zaključnih zapažanja Komiteta za prisilne nestanke (CED/C/SRB/CO/1), usvojila Odgovore o primeni preporuka iz Zaključnih zapažanja Komiteta za prisilne nestanke u vezi sa Inicijalnim izveštajem o primeni Međunarodne konvncije o zaštiti svih lica od prisilnih nestanakA koje su saržane u stavovima 11, 14. i 28.

Odgovori 11, 14, 28

Answers 11, 14, 28

Tip:

Sektor:

Oblast: