Konvencija o pravima deteta

Glavni dokument: 
Konvencije

Opšti komentar br.21 o deci u uličnoj situaciji

Komitet za prava deteta UN usvojio je 21. juna 2017. godine Opšti komentar br.21 o deci u uličnoj situaciji.
 
Kroz usvojeni komentar Komitet pruža državama smernice za izradu sveobuhvatnih, dugoročnih nacionalnih strategija za decu u uličnoj situaciji primenom holističkog pristupa koji se temelji na pravima deteta i koji se bavi kako prevencijom, tako i odgovorom na probleme, u skladu s Konvencijom o pravima deteta.

Opšti komentar br. 21 (2017) o deci u uličnoj situaciji

General comment No. 21 (2017) on children in street situations

 

Zaključna zapažanja Komiteta za prava deteta u vezi sa Drugim i Trećim periodičnim izveštajem

Državna delegacija je predstavila Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta, na 74. zasedanju Komiteta za prava deteta u Ženevi, 24. januara 2017. godine. Nakon razmatranja izveštaja, Komitet za prava deteta Ujedinjenih nacija usvojio Zaključna zapažanja u vezi sa Drugim i trećim periodičnim izveštajem Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima deteta, na svom 2193. sastanku  (CRC/C/SR.2193), održanom 3. februara 2017. godine.

U skladu sa stavom 76. Zaključnih zapažanja Komiteta za prava deteta, naša država je u obavezi da preduzme sve odgovarajuće mere kako bi se osiguralo da preporuke sadržane u ovim Zaključnim zapažanjima u potpunosti budu sprovedene i učini ih dostupnim široj javnosti.

Zaključna zapažanja Komiteta za prava deteta

Concluding observations on the combined second and third periodic reports of serbia

 

Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta

Republika Srbija kao članica Konvencije o pravima deteta i oba njena protokola - Fakultativni protokol o prodaji dece, dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji uz Konvenciju o pravima deteta i Fakultativni protokol o učešću dece u oružanim sukobima uz Konvenciju o pravima deteta ima obavezu da, u skladu sa članom 44. Konvencije, podnosi Komitetu za prava deteta inicijalni i periodične izveštaje o načinu primene Konvencije i opcionih protokola uz nju i poštovanju zagarantovanih prava deteta.

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici 7. maja 2015. godine, Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta koji sadrži i informacije o primeni oba prokola uz ovu Konvenciju.

Izveštaj je, u skladu sa Smernicama specifičnim za sporazum u pogledu forme i sadržaja periodičnih izveštaja koje podnose države ugovornice i  relevantim dokumentima za njegovo razmatranje upućen Komitetu za prava deteta UN.

drugi_i_treci_periodicni_izvestaj_o_primeni_kpd_srb.pdf

drugi_treci_periodicni_izvestaj_kpd_anex_srb.pdf

the_second_and_third_periodic_report_kpd.pdf

second_third_periodic_report_kpd_anex.pdf

odgovori_na_dodatna_pitanja_komiteta_za_prava_deteta_novembar_2016.pdf

answers_to_additional_questions_of_the_committee_on_the_rights_of_the_child.pdf

 

Konvencija o pravima deteta

Objavljeno utorak, 23 april 2013.
Konvencija o pravima deteta je prvi međunarodnopravni instrument koji je obuhvatio celokupan opseg ljudskih prava – građanska, kulturna, ekonomska, polička i socijalna prava. Četiri osnovna principa Konvencije su nediskriminacija; posvećenost najboljim interesima deteta, pravo na život, preživljavanje i razvoj; i poštovanje stavova deteta. Konvencija štiti dečija prava tako što postavlja standarde zdravstvenih usluga; obrazovanja; i pravnih, građanskih i socijalnih servisa. Usvojena je 20. novembra 1989. godine rezolucijom 44/25 Generalne skupštine UN.

Republika Srbija je po osnovu sukcesije od 2001. godine članica Konvencije o pravima deteta („Službeni list SFRJ- Međunarodni ugovoriˮ, broj 15/90 i „Službeni list SRJˮ, br. 4/96 i 2/97) i oba njena protokola - Fakultativni protokol o prodaji dece dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji uz Konvenciju o pravima deteta i Fakultativni protokol o učešću dece u oružanim sukobima uz Konvenciju o pravima deteta u julu 2002. godine („Službeni list SRJˮ, br. 7/2002). Republika Srbija preuzela je obavezu da, u skladu sa članom 44. Konvencije, podnosi Komitetu za prava deteta inicijalni i periodične izveštaje o načinu primene Konvencije i opcionih protokola uz nju i poštovanju zagarantovanih prava deteta.

zakon_o_ratifikaciji_konvencije_o_pravima_deteta.pdf

zakon_o_potvrdjivanju_fakultativnog_protokola_u_ucescu_dece_u_oruzanim_sukobima_uz_konvenciju_o_pravima_deteta.pdf

zakon_o_potvrdjivanju_fakultativnog_protokola_o_prodaji_dece_dcjoj_prostituciji_i_decijoj_pornografiji_uz_konvenciju_o_pravima_deteta.pdf

 

Zaključne primedbe u vezi sa Inicijalnim izveštajem Republike Srbije

Komitet za prava deteta je na 1342. sastanku 6. juna 2008. godine usvojio Zaključne primedbe u vezi sa Inicijalnim izveštajem Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji/SCG/SRJ za period 1992-2005. godine (CRC/C/SRB/CO/1). U okviru tog dokumenta izloženi su pozitivni aspekti sprovođenja Konvencije, ometajući faktori i teškoće u sprovođenju Konvencije, kao i sporne tačke i preporuke Komiteta u vezi sa sprovođenjem Konvencije u Republici Srbiji.

Komitet za prava deteta je u ovom dokumentu pozvao državu da dostavi Drugi i Treći izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta do 12. marta 2013. godine .

zakljucna_zapazanja_inic_izv_crc.doc

eng_zakljucna_zapazanja_crc.pdf

 

Inicijalni izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta

U skladu sa članom 44. Konvencije o pravima deteta države članice se obavezuju da Komitetu za prava deteta, periodično, na razmatranje, podnose izveštaje o načinu njene primene i poštovanju zagarantovanih prava deteta, kao i o napretku ostvarenom u određenom vremenskom periodu.

Inicijalni izveštaj Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji/SCG/SRJ za period 1992-2005. godine Komitet za prava deteta je razmatrao na svom 1326. i 1327. sastanku 27. maja 2008. godine u Ženevi. Izveštaj je u metodološkom i sadržajnom smislu urađen po uzoru na Opšte smernice Komiteta, sadrži informacije u vezi sa članovima 1-54 Konvencije i obuhvata period od 1992-2005. godine, i to stanje, probleme i teškoće u pojedinim sektorima primene Konvencije, kao i mere, kako zakonodavne, tako i one u sklopu tekuće politike u pojedinim oblastima, kojima se uticalo na uočene slabosti.

inicijalni_izvestaj_crc_srp.doc

incijalni_izvestaj_crc_eng.doc

 

Inicijalni izveštaj o primeni fakultativnog Protokola o učešću dece u oružanim sukobima

U skladu sa članom 8. stav 1. Fakultativnog protokola o učešću dece u oružanim sukobima uz Konvenciju o pravima deteta Republika Srbija prihvatila je obavezu da u roku od dve godine od njegovog stupanja na snagu u odnosu na Republiku Srbiju podnese izveštaj Komitetu za prava deteta sa sveobuhvatnim informacijama o merama koje je preduzela na sprovođenju odredaba tog fakultativnog protokola.

U tom smislu, izrađen je i dostavljen Komitetu za prava deteta na razmatranje inicijalni izveštaj o primeni fakultativnog protokola za period od 2003. godine do 2007. godine. Inicijalni izveštaj opisuje zakonodavne, izvršne, sudske i druge mere primenjene u Republici Srbiji u vezi sa odredbama fakultativnog protokola, a u skladu sa Smernicama za pripremu inicijalnih izveštaja.

izvestaj_opac.doc

 

Opšti komentar br. 20 o ostvarivanju prava deteta u adolescenciji

Komitet za prava deteta UN usvojio je Opšti komentar br. 20 o ostvarivanju prava deteta u adolescenciji, 6. decembra 2016. godine. Komitet skreće pažnju državama na fokusiranje na adolescente kako bi se unapredilo ostvarivanje njihovih prava, ojačao njihov potencijalni doprinos pozitivnim i progresivnim društvenim transformacijama i prevazišli izazovi sa kojima se suočavaju u prelasku iz detinjstva u odraslo doba u svetu koje je sve više globalizovan i složen. U ovom opštem komentaru Komitet daje smernice državama o merama koje su potrebne kako bi se osiguralo ostvarivanje prava dece tokom adolescencije, imajući u vidu ciljevi Agende o održivom razvoju do 2030. godine. Naglašava važnost pristupa zasnovanog na ljudskim pravima koji uključuje prepoznavanje i poštovanje dostojanstva adolescenata; njihovo osnaživanje, državljanstvo i aktivno učešće u sopstvenim životima; promovisanje optimalnog zdravlja, dobrobiti i razvoja; kao i posvećenost unapređivanju, zaštiti i ostvarivanju njihovih ljudskih prava, bez diskriminacije.

Opšti komentar broj 20 o ostvarivanju prava deteta u adolescenciji

General comment No. 20 on the implementation of the rights of the child during adolescence

Tip:

Sektor:

Oblast: