Konkurs za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine u 2019. godini

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisuje Konkurs za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti kulture.

Specifičan cilj konkursa je unapređenje kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

  1. Ukupna sredstva koja će biti dodeljena po ovom konkursu iznose 30.000.000,00 dinara.

  2. Pravo učešća na Konkursu imaju: ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina; organizacije civilnog društva upisane u odgovarajući registar, a čiji se ciljevi prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta odnosno akademija strukovnih studija.

  3. Prijave sa propisanom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd, sa naznakom: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE U 2019. GODINI ili predati lično na navedenu adresu, u pisarnici Ministarstva. Na poleđini koverte obavezno napisati puno ime i adresu podnosioca prijave. Prijave poslate na bilo koji drugi način (faksom, elektronskom poštom i dr), ili poslate na drugu adresu neće biti razmatrane.

 

KONKURS JE OTVOREN OD 9. MAJA DO 7. JUNA 2019.  GODINE

Konkurs za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine u 2019. godini

Obrazac prijave na konkurs

Izjava - 1

Izjava - 2

 

Konkursna komisija koja sprovodi postupak dodele sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine u 2019. godini, obrazovana Rešenjem ministra državne uprave i lokalne samouprave broj: 119-01-00059/2019-27 od 5. aprila 2019. godine, na sednici održanoj 6. avgusta 2019. godine, utvrdila je Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Konkursu za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine u 2019. godini.

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata objavljena je 6. avgusta 2019. godine na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora u roku od tri dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata.

Prigovor se može izjaviti preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na adresu Birčaninova 6, 11000 Beograd, sa naznakom: „PRIGOVOR po Konkursu za dodelu sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine u 2019. godini”.

Uvid u podnete prijave i priloženu dokumentaciju učesnici konkursa mogu izvršiti u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6.

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata (6.8.2019.)

Odluka o raspodeli sredstava iz Buxetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti kulture u 2019. godini (26.8.2019.)

Tip:

Sektor:

Datum ažuriranja: 
26. Aug 2019.