Корак по корак до оперативног плана мобилног тима

Београд, 5. јун 2018. године - Пројектом „Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима – СТАНОВАЊЕ РОМА’’ (ИПА 2013) који подржава Европска унија у сарадњи са Министарством финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средства ЕУ, а који спроводе Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Канцеларија за људска и мањинска права, у оквиру Компоненте 2 – мере социјалне инклузије, пружа се интезивна подршка процесу успостављања Мобилних тимова и континуираном јачању њихових капацитета за планирање и реализацију програма и услуга који ће допринети социјалном укључивању ромске популације на нивоу локалних заједница.

С тим у вези током маја и јуна 2018. године, реализује се Други циклус обука који има за циљ упознавање са методологијом оперативног планирања и пружања подршке за 20 формираних мобилних тимова током процеса израде оперативних планова за период јун – децембар 2018. године. Укупно 20 обука реализује се у свакој од јединица локалне самоуправе које су укључене у пројекат (Алексинац, Бачка Паланка, Беочин, Бор, Чукарица, Власотинце, Владичин Хан, Зајечар, Зрењанин, Краљево, Ковачица, Лајковац, Параћин, Пожаревац, Пећинци, Рума, Суботица, Стара Пазова, Ниш и Шабац).

Протеклих дана, представници Канцеларије за људска и мањинска права, заједно са тимом ментора присуствовали су обукама у Суботици, Зрењанину и Чукарици. Поред чланова мобилних тимова (координатори/ке за Роме, педагошки асистенти/киње, здравствене медијаторке, социјални радници ЦСР и саветници за запошљавање НСЗ) учешће на радионицама/обукама су узели и представници других институција и организација који на директан или индиректан начин могу допринети унапређењу животних и стамбених услова ромске популације која живи у подстандардним насељима.

Циљ обука је да се активности и мере планирају на начин да одговаре на приоритетне потребе ромске популације, које ће допринети већој укључености у систем образовања, унапређењу здравља и усвајању здравих стилова живота, повећању запошљивости и запошљавања/самозапошљавања ромске популације, већем обухвату услугама и мерама социјалне заштите, као и унапређењу стамбених услова у којима живе Роми и Ромкиње.

Процес шестомесечног опертивног планирања, његове имплементације и праћења ојачаће капацитете мобилних тимова да успоставе континуитет опереративног планирања на годишњем нивоу, који ће, поред дефинисања циљева и активности, носиоца и партнера, временског оквира, постојећих ресурса, индикатора и извора верификације, дефинисати потребна средства ноепходна за реализацију предвиђених активности, као и изворе финансирања.

Оперативним плановима мобилних тимова доприноси се имплементацији како локалних акционих планова за унапређење положаја Рома, тако и приоритетима и мерама дефинисаним Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од  2016. до 2025. године.